1. Rekisterinpitäjä
Recycling Lottery Finland Oy
Y-tunnus: 2382365-9
c/o Tuokko Ltd
Paciuksenkatu 25
00280 Helsinki
hello@onnenpantti.fi
 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö
Minna Laitinen
hello@onnenpantti.fi
 1. Rekisterin nimi
Recycling Lottery Finland Oy:n markkinointirekisteri
 1. Rekisterin käyttötarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito - ja kehittäminen, sekä markkinointi. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.
 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste
Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.
 1. Rekisterin tietosisältö
Rekisterissä voidaan käsitellä seuraavia rekisterin käyttötarkoituksen kannalta tarpeellisia tietoja:
Henkilön nimi
Yritys/organisaation nimi
Yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
www-sivuston osoite
Tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
Yhteistyöhön liittyvät tiedot
Tieto kampanjoihin/tapahtumiin/tilaisuuksiin osallistumisesta
Tietoja säilytetään niin kauan kuin se on yhteistyön kannalta tarpeellista.
 1. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.
 1. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta muille tahoille. Tietoja voidaan luovuttaa Recycling Lottery Finland Oy:n omistajayrityksille ja yhteistyökumppaneille silloin, kun ne osallistuvat tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen käyttötarkoitusten toteuttamiseen.
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.
 1. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojenturvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.
 1. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 1. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää sähköpostitse rekisterinpitäjälle.
Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.
Rekisterinpitäjä vastaa pyynnön esittäjälle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).
 1. Google-palvelujen käyttö
Onnenpantti-sivusto on luotu Google LLC:n (Google) alustalle. Sivusto ei kuitenkaan ole vuorovaikutuksessa minkään Google-palvelun kanssa, joka saattaisi vaatia tai lähettää henkilökohtaisia tunnistetietoja. Onnenpantti-sivusto Googlen alustalla ei välitä, kerää tai julkaise henkilötietoja. Käytämme Google Fontsin paikallista kopiota varmistamaan tietojemme johdonmukaisen näytön. Mitään henkilökohtaisia tunnistetietoja tai evästeitä ei käytetä tai lähetetä Google Fonts API:lle, vaikka olisit kirjautuneena Googleen.